N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עם ישראל ללא הנהגת ישראל

הבחירה של רינה יששכר

ההתנהלות של העם עלתה על כול המצופה וללא עם ישראל היינו באסון המנהיגים לא אחראיים ולא נושאים באחריות על האסון שקרה במשמרת שלהם עם ישראל חי🇮🇱🇮🇱