N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יואב הלר

הבחירה של שלומי נהרי

יואב הקים את הרבעון הרביעי שפועל על מנת לשנות את השיח הציבורי והפוליטי במדינת ישראל.