N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

להשאיר משואה אחת מכובה

הבחירה של אודל לוין

לציון העדר חזרתם של כל החטופים. האור שחסר, מאיר את דרכינו