N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יובל נוח הררי

הבחירה של עמי נייס

הישגיו הספרותיים והמחקריים, הידע והאמת שלו הם גאווה למדינת ישראל.