N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ינון מגל מערוץ 14

הבחירה של שמעון אבוקרט

ינון מגל בתוכניתו שלו פטריוטים משפיע על הרבה אנשים

אני חושב שזו הבחירה שלי הנכונה ביותר