N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ממליצה על כל הילדים שלנו, שיצאו מהשבי של חמאס, כגיבורים שלנו

הבחירה של דרורית וסרברגר

הילדים הם הצד החלש של כל סיפור השבי שנכפה עליהם. הם הגיבורים שלי!