N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נשות לוחמי המילואים באוויר בים וביבשה

הבחירה של גרסיאלה רוזנברג

כי נשארו לבד לנהל בית. כי נשארו לבד עם כמה ילדים. כי לא ישנו כל התקופה הזאת. כי למרות הפחד והחשש לדפיקה בדלת המשיכו לתפקד. כי נשארו לבד לנהל עסק. כי נשארו לבד לעבוד ולפרנס את עצמן. כי יכולות לבצע כמה פעולות בבת אחת. כי בלי ספק הן הכוח מאחורי הלוחמים שלנו