N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שקמה ברסלר

הבחירה של רוני בן דוד

שקמה הייתה הפנים של מחאת הענק שהצילה במשך תשעה חודשים את מדינת ישראל מפני חיסול הדמוקרטיה. על כך אין ראויה ממנה להשאת משואה