N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ביבי נתניהו

הבחירה של דנה כלב

על שהוא מוביל באומץ את עם ישראל, למרות ההשמצות וההפגנות, למרות התהפכות העולם נגדנו ושומר על עם ישראל מכל משמר.