N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מירב לשם גונן

הבחירה של רבקה גלעד

אמא של החטופה רומי

מופיעה ומדברת באופן מרשים ומכובד ולא מתלהמת

אמא גיבורה