N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים ילין מקיבוץ בארי

הבחירה של מיקי רינת

אדם שמפיץ טוב מכל הבחינות. הוא לא מרים ידיים, מאמין גדול בתקומה ובריפוי המדינה, אוהב אדם ואופטימיסט בכל נפשו.