N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים ילין

הבחירה של יאנה נגאי קוסוב

הוא אחד האנשים המרגשים, ותיאר כל כך נכון את הנעשה ב-7 באוקטובר... הוא איש של פעם, בין הבודדים שנשארו כאלו. רק הוא צריך להדליק משואה.