N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ענר שפירא ז"ל

הבחירה של דנה כהן

ענר, צעיר בן 23, היה גיבור אמיתי, הקריב את חייו כדי להציל אחרים במיגונית ברעים ב 7.10.

עמד בפתח המיגונית, תפס בידיו החשופות את הרימונים שהמחבלים השליכו לתוך המיגונית.