N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משפחתו של ענר שפירא ז"ל

הבחירה של אחיהו יפה

בגלל שהוא עשה מעשה גבורה יוצא דופן שהציל רבים בקור רוח ובאומץ.