N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של לוי פלחטה איריס

התארגנות קהילתית מהירה ונתינת שירות היכן שהמדינה לא היתה בימים הראשונים למלחמה. הם היו שם.