N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ישראל זיו

הבחירה של סער עמית

לדעת שיש אדם שקם מהמיטה ב-7.10, שם על עצמו מדים ויצא יחד עם רבים אחרים להגן על אזרחי המדינה, מבלי לקבל שום פקודה מאף אחד למעט צו מצפונו, ממחישה לי שאכן כל ישראל ערבים זה לזה ושיש לנו על מי לסמוך למול שלטון פחדני, חסר אחריות ומזיק. היום אני יודע שגם אם אוייבנו יגברו על מדינת ישראל ועל השלטון בישראל, הם לעולם לא יגברו על העם היהודי. ישראל זיו זהו האיש שגורם לי לחוש גאווה שאני חלק מהעם שלו, איש שכולו דוגמא אישית ומופת, חכמה ואחריות. מי יתן ונזכה למנהיגים בדמותו וצלמו ויפו שעתיים קודם...