N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים ילין

הבחירה של תלמה עתיר-איילון

הוא אדם מיוחד, טוב לב, נעים, חכם, עבר את התופת בבארי ויחד עם זאת לא מפסיק לעודד, לעזור, לתרום, לתת.

אדם גדול

כבוד