N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איל וולדמן

הבחירה של דוד גיל

מלח הארץ, צנוע ,עניו, אב שכול, מליארדר שלא יזדקק לשוחד, אוהב ישראל מבטן ומלידה. היחיד שמסוגל להנהיג את ישראל ללא שיקולים פרסונליים.