N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אליהו יוסיאן

הבחירה של איתן ארזי

הצליח לפרוץ את מחסום חוסר האונים בתודעה של החברה הישראלית בהתמודדות עם ברברים ולהסביר באופן תמציתי את עקרונות הלחימה בכוחות האופל. מי יתן ותקום הנהגה שגם תדע ליישם עקרונות אלה ובעיקר מתפלל אני שההנהגה הראויה בשורות צבא הגנה לישראל תצליח לפרוץ את תקרת הזכוכית כדי להפיח רוח קרב בצבא הפיהוק שלנו.