N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נועה תשבי

הבחירה של חיים דני

הבחורה הזאת עבדה וממשיכה לעבוד בהתנדבות למען ההסברה של מדינת ישראל וכל ההוצאות על חשבונה. היא עושה יותר הסברה משרי המדינה שלנו ומגיע לה יותר מהדלקת משואה.