N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לא להדליק לאדם ספציפי

הבחירה של גילה האקט

אני חושבת שנכון להדליק משואה מיוחדת לזכר הקורבנות של ה-7 באוקטובר, עוד אחת לזכר החיילים שנפלו בקרבות ולהקדיש אחת להבטחת חזרת השבויים בקרוב. כמו כן, אחת שמכבדת את כל המתנדבים הרבים שלקחו על עצמם את תפקיד המדינה.