N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ילדי ישראל

הבחירה של שמעון בוסקילה, זמר

אני רוצה להשיא משואה לכבוד הילדים.

ילדים שהם גיבורים קטנים אבל גדולים. ילדים שחוו זוועות ב-7 באוקטובר והצליחו באומץ רב ובתושייה רבה להינצל ולהציל, לילדים המפונים מהדרום ומהצפון שלא גרים בבתיהם כבר יותר מחצי שנה, ולילדים של חיילי המילואים הגיבורים.

אתם כולכם גדולים מהחיים. יש בכם טוב לב, תמימות, אמונה ואהבה, משהו שאנחנו כעם זקוקים לו יותר מתמיד כדי לעבור את התקןפה הקשה הזו.

אתם נותנים לכולנו כוח גדול למען עתיד טוב יותר, למענכם.

אתם מתמודדים עם התקופה הזו כמו גדולים ומהווים השראה גדולה עבורי.