N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אנשי הרפואה

הבחירה של ריקי גל, זמרת

מאוד קשה לי בימים שכאלה לשים את האצבע שתציין רק אחד מתוך כל העושים בקודש, במסירות ובגבורה אין קץ, כדי להשיב חיים לכל הפצועים והנפגעים, בגוף ובנפש ולהחזירם אל חיק החברה והמשפחה.

אני בוחרת להשיא משואה לכלל אנשי הרפואה שעושים לילות כימים, במקצועיות ובידע רב, החל מצוותי הרפואה בשטחי הקרב, בבתי החולים ובכל מקום בו הם נדרשים המשך בצוות בית החולים הווטרינרי וכלה בצוות המכון הפתולוגי.

והכל כדי לקיים את שבועתם ולהאדיר את קיימותנו ואת ערך החיים.

הניצחונות שלהם הנגלים לעיננו מדי פעם, מותירים אותי דומעת ונחנקת מאושר.

אני קדה להם עמוקות ומברכת ומחזקת את ידיהם ואת כוחם למען כולנו.