N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה כורסיה

הבחירה של רתם תענך

הרים לכל החיילים את המורל הרבה בזכות ההומור שלו

עוזר לאנשים לקבל כוחות השנה והעלה לכולם את הביטחון המנטאלי