N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כיתות הכוננות

הבחירה של ישראל זיו, אלוף במילואים

אני מדליק משואה לכבודם של חברי כיתות הכוננות והרבש"צים ביישובי העוטף, שברגע האמת ומתוך תחושת שליחות ואחריות חרפו נפשם להגנת התושבים במשך שעות לחימה רבות וארוכות, בגבורה עילאית, במנהיגות ובדוגמה אישית.

אלו האנשים שבמעשי הגבורה ובהקרבה הביאו לביטוי באופן המובהק את האחריות והערבות ההדדית המהווה אבן יסוד בזכות קיומנו כעם, כאן, עכשיו ובכל עת.