N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים ילין

הבחירה של סיגל נוסן

חיים ילין מקיבוץ בארי.. וכל מילה נוספת מיותרת!

הקיבוצניקים ׳השמאלנים׳ שחירפו נפשם מעצם התישבותם בחבל הארץ המטווח הזה כ"כ הרבה שנים, ועל עמידתם האיתנה בזוועות הטבח של 7.10, ראויים כולם להדליק משואה.

ילין מייצג תעצומות נפש, גבורה ותקווה לתקומה!