N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

השיריונריות

הבחירה של עליזה רואש

השיריונריות הטנקיסטיות שנכנסו למלחמה ביום הראשון

בנות שלקחו יוזמה, לא חיכו למפקדים והוראות והצילו רבים