N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עם ישראל

הבחירה של ענת שרון

כל תושבי ישראל, מכל מגזר , דת ומין אשר במלחמת אוקטובר תרמו מכוחם מרצם, כספם וטוב ליבם למען נפגעי מלחמת אוקטובר ועדיין ממשיכים בעשייה לתפארת עם ישראל ואהבת אדם. ישר כוח!!