N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו

הבחירה של חנה מודריק

בימים האפלים של מדינת ישראל, בעיקר ב-7 באוקטובר הוא היה העוגן שלנו וללא משוא פנים ניסה לעזור לישראלים שנותרו ללא כל מענה.

נתן תקווה, הסביר על האירועים בזמן אמת ודיווח על המצב בכל הזירות.