N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חנוך דאום

הבחירה של כרמית שלמה

לדעתי לא צריך הסבר. מה שהוא עשה לטובת המילואימניקים ולהעלאת רוח האומה זה קודש