N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שקמה ברסלר

הבחירה של נרי אראלי

שקמה ברסלר היא הקול השפוי הישראלי הערכי והמוסרי כנגד כל הפאשיזם המשיחי והרצחני ששוטף את מדינת ישראל