N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נציגות של צוותי בתי החולים מכול הארץ

הבחירה של יעל מירון

הם ראויים ביותר, עבדו מסביב לשעון במציאות קשה