N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלישע לוינשטרן

הבחירה של אריק דוד

גיבור ישראל הצדיק הקדוש רבי אלישע ז"ל הי"ד לחם למען עם ישראל במסירות עוצמתית מתוך אהבת ישראל תורתו וארצו, נפל על קדושת השם בחג החנוכה במעלות קדושים וטהורים כלוחמי המכבים בימים ההם. זכותו הגדולה תאיר ותגן על האלמנה הצדיקה וילדיו החמודים ועל כלל ישראל, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים במרומים ונאמר אמן