N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רס"ל (במיל') אחמד אבו לטיף ז"ל

הבחירה של אילן בלום

גבורה אלטרואיסטית של בן המגזר הבדואי שפעל למען הצלת אזרחי ישראל!

כל אזרחי ישראל! ״

מה אברך?״ נכתב על שכמותו. גאווה לישראל.