N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

קלניה ליליאן יאנה

הבחירה של מאיר יאנה

אישה אמא ורעיה מושלמת טובת לב ואוהבת את הבריות

עשתה רבות למדינת ישראל, ציונית בנשמה