N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תמיר סטיינמן

הבחירה של שרון צורף

הגבורה לשדר, להיות בהקשבה לעוטף

הבנה לקושי שגם שלו ושל כל התושבים, שזעק וניסה לעזור