N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של גלנטה חיים

באין ממשלה מתפקדת, לקחו על עצמם לטפל בכל מה שהממשלה לא עשתה. גם כלפי חיילים, וגם אזרחים