N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן ונועה תשבי

הבחירה של ליאורה מליחי

רמי הציל רבים ממסיבת הנובה מיוזמתו ותוך סיכון חייו

נועה תשבי עסקה באופן בלתי פוסק בהסברה, על אף שלא מונתה ולמרות שהועברה מתפקידה