N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של אביבה סגרון

רמי דוידיאן נסע מביתו בפטיש והציל לבדו מאות חוגגים מהנובה. רמי הלך וחזר מפטיש לנובה והציל עשרות אנשים, מתוך ידיעה שהוא עלול להפגע. רמי נסע בטנדר שלו, תוך ידיעה שהוא עלול להיתקל בעשרות מחבלים, שעלולים לפגע בו. רמי היה חדור מטרה להצילם ויהי מה! רמי היה מוכן להקריב את חייו למען אחרים. רמי מבחינתי צדיק וראוי היה שיבחר להשיא משואה.