N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ארגון זק"א

הבחירה של צפריר לוי

ארגון של אנשי חסד דתיים שהראו את גבורתם ועמדו באחת המשימות המזוויעות מה-07.10.