N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של סיכה בן גויה

הם ניהלו את המדינה לאחר האסון. הממשלה לא תיפקדה והם לקחו פיקוד. בלעדיהם היינו במקום הרבה יותר גרוע.