N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיילי וחיילות המילואים

הבחירה של עירית זיו

משואה לכבודם של חיילי וחיילות המילואים שנקראו להתגייס מיד עם פרוץ המלחמה. הם לא היססו, עזבו הכל ויצאו לבסיסים השונים, כדי לעזור ולהגן על המדינה.