N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הדלקת משואה לגבורתם של השוטרים הגיבורים שלנו!

הבחירה של חן שרית

על גבורתם הרבה, עמידתם האיתנה לבדם מול האוייב ב-07.10, שעות רבות כל כך בכל ישובי עוטף ישראל. בקיבוצים, במושבים ובערים הסמוכות. על הלוחמה, על חירוף נפשם ועל מחיר הדמים הרב ששילמו בחייהם בכדי שאנו לא נשלם בחיינו! יהי זכרם של כל הנופלים ברוך. תחי מדינת ישראל לעולם ועד!