N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של אורית טובי

היה אמיץ ביותר, בלי שאף אחד ביקש ממנו. גייס את מושב פטיש ואת עצמו להציל עשרות צעירים מנובה ב-7.10, תחת אש. פעם אחר פעם, כשמחבלים מסתובבים סביבו ותוך הקרבה ואומץ שלא יתואר.