N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נועם תיבון

הבחירה של אוה טז

מייצג את הרוח הישראלית, את העוז והגבורה, את הביחד שלנו, כפי שבא לידי ביטוי במעשיו להצלת בני משפחתו ואחרים שנתקל בהם ב-7.10.