N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אל"מ בני אהרון מח"ט 401 עוצבת עקבות ברזל

הבחירה של איריס קויטני

כשהחלה המלחמה הוא התראיין ואמר משפט שמאוד חיזק אותי, במבט של מפקד, ובדיבור אסרטיבי הוא אמר: "אני לא יוצא עד שאני מחסל את כולם!" בכיתי מהתרגשות שהוא שם, והוא השרה עלי ביטחון שיש על מי לסמוך. התפללתי כל יום לה' שישמור עליו! מגיע לו להדליק משואה מה-7.10 הוא שם! אני לא מכירה אותו אישית, רק מהטלויזיה. כן ירבו גברים כאלה בישראל. איזה מפקד מדהים, כזה שאתה הולך אחריו באש ובמים. תודה, איריס קויטני.