N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של אברהם בן סירא

נהגו כאחים בשעות קשות ובכלל, עם יכולת איפוק יוצאת מהכלל, בלי לשגת מטיעוניהם.