N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אורן הלמן

הבחירה של רחל סעדיה

אורן הלמן הקים את המיזם "סיכוי שווה" לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק החופשי בישראל. גם בשנה הזאת, שקשה מאוד, אורן לא נח על זרי הדפנה והמשיך במלאכת הקודש. הוא מייצג את ישראל היפה שמקבלת את האחר ונותנת מקום גם לאלה שנולדו וגדלו קצת אחרת. ולתפארת מדינת ישראל.