N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

קלרה ויואל חממי

הבחירה של זיוה פצה אלקיים

אלו ההורים של אל"מ אסף חממי, הורים שגידלו וחינכו בן אמיץ עם ערכים, שילם בחייו כבר ב-7.10. יהי זכרו ברוך.