N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל אדרי מאופקים

הבחירה של רינה לוי

רחל עמדה בגבורה מול הרבה מחבלים וניהלה איתם בשקט נפשי שיחה ואף הציעה להם אוכל - וכך הצילה עשרות אנשים. בהחלט מגיע לאישה הגיבורה הזו להשיא משואה.